Genel Bilgiler

Dil eğitiminde iyi uygulama, sınıf ortamında hedef dilin öğrenimi, öğretimi ve değerlendirilme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içinde görev yapan Türkçe, Türk dili ve edebiyatı,
yabancı dil, sınıf, özel eğitim öğretmenleri
• T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışında görev yapan öğretmenler
• Türkiye Maarif Vakfına bağlı öğretmenler
• Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil, sınıf, özel eğitim alanlarında görev yapan
akademisyenler

 • Başvurular ve başvuru ile ilgili tüm kriterler 19 Şubat-18 Mart 2024 tarihlerinde konferans https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr web sitesi
  üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi olan 18 Mart 2024’te saat 23.59’da başvuru sistemi otomatik olarak kapanacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için
  ttk_egitimarastirmalari@meb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
  • Tek ya da çok yazarlı bildirilerde başvuru sahipleri sadece bir bildiri başvurusunda bulunabilir.
  • Çok yazarlı bildiriler için başvuru birinci yazar tarafından yapılacaktır. Sunuma hak kazanılması durumunda ise sunum, başvuruda bulunan bildiri sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Konferans değerlendirme kurulunda yer alan kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
  • Daha önce farklı bir kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlikte bildirisi yayımlanmış başvuru sahipleri aynı bildiri ile başvuru yapamazlar.
  • Başvurular belirlenen bilimsel ölçütlere göre alan uzmanları tarafından değerlendirilecektir.
  • Bildiri özetleri, verilen şablon doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bildiriler genişletilmiş özet
  formatında hazırlanmalı; giriş, çalışmanın amacı, yöntemi, sonuç ve öneriler, kaynakçaşeklinde düzenlenerek gönderilmelidir. Bildiri özeti kaynakça hariç en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Başvurusu kabul edilen bildirilerin 2500 kelimeden oluşan tam metinlerinin belirlenen tarihe kadar gönderilmesi istenecektir. Bununla ilgili duyurular
  https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr adresinden daha sonra paylaşılacaktır.
  • Başvurusu kabul edilen bildiriler 15 dakikalık sözlü sunumlar ile eş zamanlı oturumlarda
  ilgili bildiri sahipleri tarafından konferansta sunulacaktır.
  • Konferansta sunum yapan bildiri sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Çokyazarlı
  bildirilerdeki diğer yazarlara ise dijital kabul belgesi gönderilecektir.
  • Sunum dili Türkçe olacaktır.
  • Konferansta sunumu yapılan iyi uygulamalar daha sonra derlenerek kitap hâline getirilecektir.

Tema: Türkçe ve Dil Eğitiminde Yenilikçi ve Keşfedici Yaklaşımlar

 

Alt Temalar:

 

 • Dil Eğitiminde Aktif Öğrenme Stratejileri

Bu alt temada dil eğitiminde aktif öğrenmeyi teşvik eden yenilikçi ve etkileşimli öğretim tekniklerini keşfetmeye yönelik çalışmalar sunulması beklenmektedir. Bu konuda sunum yapacak kişilerden öğrencileri aktif olarak öğrenme sürecine dâhil etmek için pratik yaklaşımları ve stratejileri paylaşacaktır. Konular, proje tabanlı öğrenme, oyunlaştırma, rol oynama ve işbirlikçi etkinlikleri içerebilir. Katılımcıların öğrenci katılımını, motivasyonunu ve dil yeterliliğini destekleyen etkili öğretim teknikleri hakkında fikir edinmesi hedeflenmektedir.

 

 • Dil Eğitiminde Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları

Erken çocukluk dönemi çocukların düşünme becerilerinin, hayal gücünün ve sözcük dağarcığının geliştiği, sosyal etkileşimin arttığı, ifade gücünün zenginleştiği, ana dil yapılarının kazanıldığı bir süreçtir. Bu alt temada katılımcıların, erken çocukluk dönemi dil eğitiminde yenilikçi ve keşfedici uygulamalar hakkında fikir edinmeleri amaçlanmaktadır.

 

 • Dil Eğitiminde İçerik Temelli Öğretim Modelleri

Sunumların içerik odaklı dil öğretim modelleri geliştirilmesi durumunda öğrencilerin anlamlı dil kullanımı performansının ölçülmesi konularının işlenmesi beklenmektedir. Katılımcıların geliştirilen modellerle dil öğrenimini anlamlı içeriğe bağlayarak, daha etkili dil edinimini desteklemesi ve öğrencileri gerçek hayattaki durumlarda pratik dil kullanımına hazırlaması konularında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 • Dil Eğitiminde Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları

Kişinin kendi içindeki ve diğer kişilerle arasındaki farklılıkları dikkate alarak bütün öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili destek ve eğitim hizmetlerinden yararlanması yoluyla birlikte öğrenmelerini destekleyen bir eğitim yaklaşımını ifade eden kapsayıcı eğitim alt temasında iki farklı hedef kitlesi vardır. Bu alt tema farklı ana dillere sahip bireylerin faydalanabileceği dil öğretimi uygulamaları ile özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan uygulamaları kapsamaktadır.

 

 • Dil Eğitiminde Mesleki Yabancı Dil Öğretimi

Mesleki eğitim odaklı eğitim kurumlarımızda dil eğitiminde öğrencilerin temel iletişim becerileri, kültürel farkındalık ve sektöre özgü terminolojilerle donatarak başarılı kariyerlere hazırlamaya ve mesleki bağlamlarda dil eğitimini geliştirmek ve iyileştirmek için yenilikçi yaklaşımları ve en iyi uygulamaları keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda katılımcılara müfredat tasarımı ve uyumu, değerlendirme ve geri bildirim, kültürler arası iletişime teşvik etmek gibi konuların yer aldığı sunumlarla bilgilendirmek hedeflenmektedir.

 

 • Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu alt temada, sunumların sıklıkla kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin dışına çıkarak alan yazında keşfedici ve yenilikçi olarak nitelendirilen yöntemler üzerine yapılan çalışmalar üzerine olması hedeflenmektedir. Katılımcıların öğrencilerin dil becerilerini geliştirme performanslarını dijital ve teknoloji destekli, öz değerlendirme-akran değerlendirmesi gibi yöntemlerini kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

 • Dil Eğitiminde Yapay Zekâ Kullanımı

Sunum yapacak kişilerden çalışmalarında dil öğretimini ve öğrenimini geliştirmek için günümüz dünyasının en önemli teknolojilerinden biri olan yapay zekânın yenilikçi kullanımları; dijital kaynaklar, çevrim içi platformlar, sanal sınıf, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve dil öğrenme uygulamaları gibi konuların işlenmesi beklenmektedir. Katılımcıların, dinamik ve sürükleyici dil öğrenme deneyimleri yaratmak için teknolojiden yararlanan en yeni araçları ve teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

• Başvuru özeti kılavuzda yer alan EK 1’de verilen şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Öğrencilere ait bilgi ve görsellerin kullanıldığı tüm uygulamalar için okul ve veli izni alınmış olmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
• Başvurusu yapılan uygulama, benzer koşullardaki farklı öğretim ortamlarına kolaylıkla
uyarlanabilir nitelikte olmalıdır.
• Başvurusu yapılan uygulama, ilgili hedef kitle ve paydaşların etkin katılımını içermelidir.
• Başvuru bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uygun hazırlanmalıdır.
• Başvuruda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik ayrımcılığa yer verilmemelidir.
• Başvuruda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamalıdır.

Konferans web sitesi üzerinden son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.
Birinci aşama ön değerlendirme niteliğinde olup başvurular aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir.
Ön Uygunluk Değerlendirme Kriterleri Puan
Başvuru özetinin verilen şablona uygun şekilde yazılmış olması 25
Başvurunun bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmış olması 25
Başvurularda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik herhangi bir ayrımcılığa yer verilmemiş olması 25
Başvurularda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamış olması 25
Toplam 100

Ön uygunluk kontrolünden geçen uygulama başvuruları en az iki alan uzmanı tarafından aşağıda verilen kriterlere göre hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir.

Yapılan iki aşamalı değerlendirmenin sonuçları 19 Nisan 2024’te başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara 0(312)41344 15/ 4406- 4407   ttk_egitimarastirmalari@meb.gov.tr