Genel Bilgiler

Dil eğitiminde iyi uygulama, sınıf ortamında hedef dilin öğrenimi, öğretimi ve değerlendirilme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir.
Dil eğitimi alanında, öğretmenler tarafından iyi uygulamaların sistematik bir şekilde ortaya konmasına yardımcı olan bilimsel araştırma yöntemlerinden biri eylem araştırmasıdır (Lewin, 1946). Burns (1999, 2010) tarafından tarif edildiği şekliyle öğretmenlerin kendi sınıf ortamlarında hem araştırmacı hem de katılımcı olduğu bu yöntem, temelde dört aşamadan oluşur. Bu aşamalar, (1) planlama, (2) uygulama, (3) gözlemleme ve (4) yansıma ya da değerlendirmedir. Planlama aşamasında, araştırmaya ilişkin problem tanımlanır, araştırma soruları belirlenir ve bu sorular doğrultusunda problemin çözümüne yönelik planlama (veri toplamak için kullanılacak olan araçların hazırlanması gibi) yapılır. Uygulama aşamasında, bir önceki aşamada yapılan planlar hayata geçirilir ve uygulamanın öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla veriler toplanır. Düzenli sınıf etkinlikleriyle birleştirilebilen veri toplama sürecinde, nitel ve nicel olmak üzere farklı veri toplama araçlarından faydalanılabilir. Nitel veri toplama araçlarına, sınıf içi gözlemler, öğretmenlerin aldığı notlar ve öğrencilerle yapılan görüşmeler örnek olarak verilebilir. Nicel veri toplama araçları ise anketler, kazanım testleri ve kontrol listeleri ile örneklendirilebilir. Gözlemleme aşamasında, bir önceki aşamada elde edilen veriler analiz edilerek uygulamanın araştırmayı motive eden sorunu çözmede ne derece etkili olduğu ya da öğrencilerde ne tür bir etki oluşturduğu saptanır. Bu aşamada, nitel ve nicel veri analiz yöntemleri kullanılabilir. Yansıma ya da değerlendirme olarak adlandırılan aşamada ise veri analizinden elde edilen sonuçlar yorumlanır ve uygulama ile istenilen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir. Buna ek olarak, farklı bağlamlarda ya da sınıf ortamlarında benzer problemlerle karşılaşan öğretmenlere çözüm önerilerinde bulunulabilir (Burns, 1999; 2010). Eylem araştırması, öğretmenlere sınıf içinde karşılaştıkları problemlere bilimsel bir bakış açısı ile çözümler bulmalarına yardımcı olarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunur (Burns, 2009). Bu yöntem ile ilgili daha detaylı bilgiye ve örnek araştırmalara şu kaynaklardan erişilebilir: Alkan ve Bümen (2020), Biçer ve Alan (2017), Dikilitaş ve Griffiths (2017) ve Kırkgöz ve Yaşar (2020).
 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Türkçe ve yabancı dil öğretmenleri (yönetici olarak görev yapanlar dâhil) konferansta sunum yapmak üzere başvuruda bulunabilirler.
 • Her öğretmen sadece bir uygulama başvurusunda bulunabilir.
 • Başvurular, 15 Şubat-16 Mart 2022 tarihleri arasında konferans web sitesi üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi olan 16 Mart 2022’de saat 18.30’da başvuru sistemi otomatik olarak kapanacaktır. Bu tarihten ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için tdeargem@meb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilen uygulamalar, 20 dakikalık sözlü sunumlar ile 10 dakikalık soru ve cevap bölümlerinin olduğu paralel oturumlarda ilgili öğretmenler tarafından sunulacaktır.
 • Sunum dili tercihe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olacaktır.
 • Konferansta sunum yapan öğretmenlere konferans bitiminde sunum sertifikası verilecektir.
 • Konferansın sonunda, sunumu yapılan iyi uygulamalar derlenerek kitapçık hâline Bununla ilgili gerekli duyurular daha sonra yapılacaktır. (Gerekli görüldüğünde sunum yapan öğretmenlerden tam metin istenilecektir.)
 • Uygulamalar için belirlenen başvuru temaları aşağıda verilmiştir. Bu temaların dışında yapılan başvurular da yabancı dil eğitimi ile ilgili olduğu sürece değerlendirmeye alınacaktır.
 • İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri (Alımlama, Üretim, Etkileşim ve Aracılık)
 • Dil Eğitiminde Materyal Geliştirme ve Değerlendirme
 • Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Dil Eğitiminde Dijital Öğrenme ve Teknolojiler
 • Dil Eğitiminde Öğrenen Özerkliği
 • Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Türkçenin ana dili olarak öğretimine ilişkin çalışmalar bu konferansın kapsamına girmemektedir.)
 • Başvuru özeti, Başvuru Özet Şablonuna uygun şekilde sunum dili tercihine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Başvurular, herhangi bir eğitim-öğretim yılında kullanılmış ve değerlendirilmiş uygulamaları içermelidir.
 • Başvurularda metodolojik olarak bilimsel yöntemler kullanılmalıdır. Eylem araştırmasının yanı sıra farklı bilimsel araştırma yöntemleri kullanan uygulamalar da değerlendirmeye alınacaktır.
 • Başvurusu yapılan uygulama, benzer koşullarda olan farklı öğretim ortamlarına kolaylıkla transfer edilebilir olmalıdır.
 • Başvurusu yapılan uygulama, ilgili hedef kitle ve/veya paydaşların etkin katılımını içermelidir.
 • Başvurular bilimsel ve etik kurallara uygun hazırlanmalıdır.
 • Başvurularda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik hiçbir ayrımcılığa yer verilmemelidir.
 • Başvurularda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamalıdır.
Konferans web sitesi üzerinden son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.
Birinci aşama ön değerlendirme niteliğinde olup başvurular aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir.
Ön Uygunluk Değerlendirme Kriterleri Puan
Başvuru özetinin verilen şablona uygun şekilde yazılmış olması 25
Başvurunun bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmış olması 25
Başvurularda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik herhangi bir ayrımcılığa yer verilmemiş olması 25
Başvurularda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamış olması 25
Toplam 100
Ön uygunluk kontrolünden geçen uygulama başvuruları en az iki alan uzmanı tarafından aşağıda verilen kriterlere göre kör hakemlik sistemi ile değerlendirilecektir.
Puan Hedeflenen kazanım düzeyi ve gelişimsel özellikler Problem analizi (sorun, sorunun nedeni ve neden olduğu etki) ve amaç Metodoloji (katılımcılar, araçlar, prosedür ve veri analizi) Sonuçlar ve öneriler
4 Uygulamada hedeflenen kazanım öğretim programına ve/veya belirtilen Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) düzeyine tam olarak uygundur ve uygulama öğrencinin gelişimsel özellikleriyle tam olarak uyumludur. Problem analizi tam olarak yapılmış olup amaç nettir ve sınırlandırılmıştır. Metodoloji çalışmanın amacına tam olarak uygundur ve metodolojinin bileşenleri net ve tutarlı bir şekilde anlatılmıştır. Sonuçlar net olarak ifade edilmiştir ve verilen öneriler farklı bağlamlarda uygulanabilir.
3 Uygulamada hedeflenen kazanım öğretim programına ve/veya belirtilen D-AOBM düzeyine çoğunlukla uygundur ve uygulama öğrencinin gelişimsel özellikleriyle çoğunlukla uyumludur Problem analizi çoğunlukla yapılmış olup amaç genel olarak nettir ve sınırlandırılmıştır. Metodoloji çalışmanın amacına çoğunlukla uygundur ve metodolojinin bileşenleri genel olarak net ve tutarlı bir şekilde anlatılmıştır. Sonuçlar genel olarak net bir şekilde ifade edilmiştir ve verilen öneriler farklı bağlamlarda genel olarak uygulanabilir.
2 Uygulamada hedeflenen kazanım öğretim programına ve/veya belirtilen D-AOBM düzeyine kısmen uygundur ve uygulama öğrencinin gelişimsel özellikleriyle kısmen uyumludur. Problem analizi kısmen yapılmış olup amaç kısmen nettir ve sınırlandırılmıştır. Metodoloji çalışmanın amacına kısmen uygundur ve metodolojinin bileşenleri kısmen net ve tutarlı bir şekilde anlatılmıştır. Sonuçlar kısmen net olarak ifade edilmiştir ve verilen öneriler farklı bağlamlarda kısmen uygulanabilir.
1 Uygulamada hedeflenen kazanım öğretim programına ve/veya belirtilen D-AOBM düzeyine uygun değildir ve uygulama öğrencinin gelişimsel özellikleriyle uyumlu değildir. Problem analizi yapılmamış olup amaç net değildir ve/veya sınırlandırılmamıştır. Metodoloji çalışmanın amacına uygun değildir ve metodolojinin bileşenleri net ve tutarlı bir şekilde anlatılmamıştır. Sonuçlar net olarak ifade edilmemiştir ve verilen öneriler farklı bağlamlarda uygulanamaz.
“Bu rubrik, Dr. Nazlınur Göktürk, Elif Tertemiz Arat, Abdullah Sağdıç ve Ezgi Çelik Uzun tarafından veriye dayalı yaklaşım kullanılarak dizayn edilmiştir. Tüm hakları saklıdır.”

Yapılan iki aşamalı değerlendirmenin sonuçları 15 Nisan 2022’ye kadar başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecektir.

 • Tüm sunumların yer aldığı bir “Konferans Bildiri Kitabı” hazırlanacaktır. Sunucu Öğretmenlere bu kitapta yer verilecektir.

 • Sunumlar kayıt altına alınacak ve konferans sonrasında çevrim içi ortamlarda tüm öğretmenlerimizin erişimine sunulacaktır.

 • Katılımcılar alandaki başarılı ve tanınan akademisyenlerle tanışma fırsatı bulacaklardır.

 • Sunucular deneyimlerini meslektaşları ile paylaşma fırsatı bulurken, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacaklardır.

 • Organizasyon süreci ve zaruri masraflar (yol, konaklama ve yemek gibi) Yabancı Dil Eğitimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yönetilecektir.

 • Sunuculara ve katılımcılara sertifika düzenlenecektir.

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara
0(312)4134300/4442-4446   tdeargem@meb.gov.tr