Hakkımızda

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır. Görevlerini Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararname gereği doğrudan Bakanlık Makamına bağlı ve sorumlu olarak gerçekleştirmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değerleri ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik, etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. Eğitim sistemini, eğitim öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak; hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakan’a sunmak,
 2. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek veya inceletmek, yapılan incelemelerin sonucunu Bakan’a sunmak,
 3. Yurt dışı eğitim öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim, ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakan’ın onayına sunmak,
 4. Eğitim öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği yapmak. 
Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Dil eğitimi ve öğretiminde Bakanlık içi koordinasyonu sağlayarak dil eğitimini ve öğretimini kalite, eşitlik, etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı olarak geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) kurulmuştur. TDE-ARGEM’in görevleri şunlardır:
 1. Türkçe ve dil eğitim sisteminin kalite, eşitlik, etkililik, fırsat eşitliği ilkelerine uygunluğunu sağlayacak politika ve stratejiler geliştirmek için çalışmalar yapmak,
 2. Dil eğitiminin şekillendirilmesine bilimsel anlamda destek verecek bir Danışma Kurulu kurmak,
 3. Bakanlık içinde dil eğitimiyle ilgili yürütülen çalışmaların niteliğinin artırılması için ilgili birimlerle iş birliği yapmak,
 4. Dil eğitimindeki Bakanlık politika ve stratejilerinin Bakanlık hizmet birimleri içinde uygulanmasının koordinasyon ve takibini yaparak yapılan çalışmaları raporlamak ve ilgili hizmet birimleri ile paylaşmak,
 5. Ulusal ve uluslararası çapta Türkçe ve dil eğitimi gelişiminin bilimsel yöntemlerle izlenmesine yönelik çalışmalar yaptırmak ve Bakanlık hizmet birimlerince yapılan izleme değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını analiz etmek,
 6. Dil eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve raporlamak,
 7. Dil eğitimiyle ilgili geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TDE-ARGEM tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi 15.01.2021 tarihli “2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair Karar” ile kabul edilmiştir. Proje 2021-2024 yıllarını kapsamaktadır. Birçok alt faaliyete sahip olan projenin genel amacı, Türkiye’deki yabancı dil eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde öğrenci, öğretmen, öğretim programı ve ölçme değerlendirme gibi boyutlarını kapsayarak bilimsel veriler rehberliğinde geliştirmektir. Proje kapsamında, öğrenciler için dört dil becerisini ölçen bir testin geliştirilmesi ve e-portfolyoya dayalı alternatif bir değerlendirme sisteminin oluşturulması, dil öğretmenleri için e-portfolyoya dayalı mesleki gelişim sisteminin oluşturulması, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt’e yönelik uygulama eğitimlerinin verilmesi ve İyi Uygulamalar Konferansı’nın düzenlenmesi planlanmaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Serhat Mah. 1290. Sokak No:8/B 06374 Yenimahalle/Ankara
0(312)4134300/4442-4446   tdeargem@meb.gov.tr